Studie visar: 2-3 gånger fler väljer NDT före Levaxin

Du har väl inte missat 2013 års viktigaste studie? Enligt forskarna är detta den första randomiserade dubbelblindade studien i historien som har jämfört den kliniska effekten av syntetiskt T4 (levotyroxin, som är den verksamma substansen i Levaxin och Euthyrox) med NDT (naturligt sköldkörtelhormon).

Bakgrunden till studien är enligt forskarna att många patienter som byter från NDT till levotyroxin säger att de mår sämre efter bytet. Detta uppmärksammas också i boken ”Behandling av vuxna med thyreoideahormon”, författad av endokrinologer och utgiven av Nycomed år 1994. Läs mer här.

70 patienter i åldrarna 18 till 65 år, diagnostiserade med primär hypotyreos och som haft en stabil dos av läkemedel med sköldkörtelhormon under minst sex månader (enbart två patienter gick på NDT, resterande 68 på levotyroxin), ingick i studien. Patienterna fick antingen levotyroxin eller NDT under 16 veckor – varken de själva eller personalen som arbetade med studiens patienter visste vilka som fick vilket preparat – och sedan fick patienterna byta till det återstående preparatet under lika lång tid.

Under studiens gång säkerställdes att patienterna hade ett TSH på mellan 0,5 och 3,0 vid medicinering med de båda preparaten, och vid slutet av de 16 veckorna fick patienterna genomgå olika minnestester, depressionstest, fylla i frågeformulär för sköldkörtelsymtom och ett allmänt hälsofrågeformulär (Quality of Life, QoL) – tester som gjorts också före studiens start. Man tog EKG, mätte blodtryck och vilopuls och vägde patienterna. Det togs också ett spektra av blodprover både före, under och efter studien.

Blodproverna visade att patienternas TSH och total T3 i serum överlag var högre när de fick NDT, medan T4 (både total och fritt) var lägre. Av någon anledning togs inte fritt T3 (som är det vi i Sverige mäter när vi mäter T3). HDL, det goda kolesterolet, sänktes något med NDT jämfört med levotyroxin.

Varken puls eller blodtryck påverkades av valet av medicinering, men det gjorde vikten: under de 16 veckorna som patienterna medicinerade med NDT gick de i genomsnitt ner 2,86 lb, det vill säga cirka 1,5 kg.

Patienterna visade inga statistiskt säkerställda skillnader vad gällde minne, depression, sköldkörtelsymtom eller allmän hälsa/livskvalitet. Det fanns dock en trend mot förbättring vad gällde allmän hälsa/livskvalitet, sköldkörtelsymtom och hörselminnet vid intag av NDT.

Efter studiens slut fick patienterna välja vilken medicinering de föredrog, och nära hälften (48,6 %) av studiens patienter föredrog att få fortsätta med NDT. 18,6 % föredrog levotyroxin och 32,9 % hade ingen preferens.

Man skulle kanske tro att patienterna gärna valde att få fortsätta med det preparat som kunde sammankopplas med viktnedgång och att detta i så fall skulle vara en (enkel) förklaring till den betydligt större preferensen för NDT, men så var inte (alltid) fallet. Någon sådan signifikant säkerställd preferens fanns alltså inte.

Analyser av undergrupperna visar att de som föredrog NDT framför levotyroxin gick ner cirka 2 kg med NDT jämfört med levotyroxin. I denna undergrupp fanns också statistiskt säkerställda skillnader vad gällde förbättring av sköldkörtelsymtom, depressiva symtom, allmän hälsa/livskvalitet och hörselminnet. De subjektiva symtomen som signifikant förbättrades gällde exempelvis koncentration, minne, sömn, beslutsförmåga, glädje och energinivå. Några sådana skillnader fanns inte i undergrupperna som föredrog levotyroxin eller som inte hade någon preferens.

Preparaten intogs en gång dagligen (på morgonen på tom mage och minst en timme före frukost och andra läkemedel/tillskott) och forskarna menar att studien visar att 1 grain NDT motsvarar 88 mkg levotyroxin och att NDT kan vara effektivt även då preparatet intas en gång om dagen. Vidare skriver de att det är möjligt att T3:s korta halveringstid gör att det inte blir en maximalt fördelaktig effekt av NDT-intag en gång per dag, jämfört med att dela upp medicineringen på två gånger per dag.

Forskarna säger också att det inte är säkert att det går att överföra resultaten av studier där man jämfört levotyroxin med kombinationsbehandling levotyroxin + liothyronin (T3), med NDT.

Slutsatsen i abstract lyder som följer:
”Behandling med NDT resulterade inte i en signifikant förbättring av livskvalitet; dock, NDT gav en måttlig viktnedgång och nära hälften (48,6 %) av studiens patienter föredrog behandling med NDT framför levotyroxin. NDT-behandling kan vara relevant för en del hypotyreospatienter.”

Slutsats av artikeln i sin helhet lyder som följer:
”Resultatet av denna korttidsundersökning med ett relativt litet antal försökspersoner indikerar att sköldkörtelhormonbehandling med NDT en gång per dag istället för levotyroxin ger en måttlig viktnedgång och möjliga förbättringar av symtom och mental hälsa utan märkbara sidoeffekter. Studier med längre varaktighet kommer att klargöra effektiviteten och säkerheten av NDT.”

Hypotyreosföreningen tror att resultatet skulle bli ändå mer till NDT:s fördel om patienterna hade fått NDT uppdelat på två eller tre gånger per dag och i doser som sänkte TSH till det lägre.

Här länk till studien ”Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study”, publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Journal of clinical endocrinology and metabolism – skriv ut och visa för din läkare!

Läs också Nina Oksas artikel om studien på Thyroidhormones.

Samt en studie från år 2014, med slutsatsen: AT-behandling (Armour Thyroid, ett NDT-preparat) föredrogs framför T4-behandling (Levaxin) av 78 % av patienterna med hypotyreos i subgruppen med kvarstående subjektiva besvär på T4-behandling. Inga allvarliga biverkningar noterades vid AT-behandling hos dessa 30 försökspersoner i åldern 65 år eller äldre. AT kan vara ett förnuftigt alternativt att välja för att behandla denna subgrupp av hypotyreospatienter. Skriv ut och visa även denna studie, publicerad i Journal of Endocrinology, Diabetes & Obesity!

 

Ytterligare kall fakta att visa för din läkare: 

Hillary Clinton väljer NDT framför levotyroxin

Gunnels 30 månader med NDT – efter 20 år på Levaxin

Informationen på denna sajt ska ses som ett komplement, men aldrig ersätta medicinsk expertis

© 2024 Hypotyreos.info

Logga in med dina uppgifter

Glömt dina uppgifter?